چسب پودری مسترفیکس 6005

MasterFix 6005   

 چسـب کاشـى و سـرامیک آژنـد بـا همـکارى شـرکت هاي EIRICH و HAVER آلمان و تحت لیسانس این شـرکت ها، بر اساس استاندارد هاى اروپا و با مقاومت چسبندگي و کیفیت و یکنواختى بسیار بالا تولید می شود.

موارد مصرف
 

این محصول مناسب جهت استفاده بر روی کف و دیوار داخل ساختمان و بر روی انواع مصالح نظیر بتن هوادار اتوکلاو شده، بلوک های سیمانی، سفال، آجر و پوشش های سیمانی می باشد. چسب کاشی آژند قابلیت نصب کاشی بر روی کاشی را دارا میباشد.

 

آماده سازی بستر
 

سطح زیر کار بایستی شاقول، محکم و عاری از هرگونه چربی و آلودگی و نقاط سست باشد تا امکان نصب کاشی و سرامیک با استفاده از یک لایه نازک چسب فراهم شود.

 

طریقه مصرف
 

به ازای هر پاکت 20 کیلوگرمی چسب کاشی سرامیک استاندارد آژند 5 الی 5/5 لیتر آب مورد نیاز است. ابتدا این میـزان آب را در ظـرف ریختـه و بعـد بـه تدریـج چسـب پرسـلان آژنـد را اضافـه نماییـد و عمـل اختـلاط را بـا اسـتفاده از یــک همــزن انجــام دهیــد. بعــد از مخلــوط شــدن اولیــه حــدود 5 دقیقــه منتظــر بمانیــد و مجــدداً مخلــوط را بـه مـدت 15 ثانیـه بـه هـم بزنیـد آن گاه بهتر اسـت ملات آماده شـده را هم بر روى سـطح بسـتر و هم سـطح پشـت کاشـى پرسـلان پخـش نمـوده و سـپس بـا کمـک مالـه دندانــه دار مناســب، ضخامــت مـلات بــر روى سـطح بسـتر تنظیـم کنیـد و کاشـى پرسـلان یـا سـنگ مـورد نظـر را درجـاى خـود ویبـره و نصـب نماییـد (بـراى دریافـت اطلاعـات فنــى از انتخــاب مالــه مناســب بــه ســایت شــرکت نیــک آژنــد مراجعــه فرماییــد). زمــان کارپذیــرى چســب کاشــى و ســرامیک پرســلان آژندحــدود 2 ســاعت بعــد از اختــلاط و مــدت زمــان اجــرا بعــد از پخـش مـلات در شـرایط عادى محیطى حدود 20 دقیقه مى باشـد. محدوده دمایى براى اسـتفاده ایـن محصول 5~ +35 + درجـه سـانتیگراد مى باشـد. توجـه داشـته باشـید 24 سـاعت پـس از نصب کاشـى و سـرامیک مى تـوان روى آن راه رفت یا تحت فشار قرار داد. همچنین دیوار و کف 24 تا 48 ساعت پس از اجرا قابلیت بندکشى را دارند.

 

میزان مصرف
 

بسـته به نوع سـطح بسـترکار و میزان هموار بودن آن، حداقل 6 کیلوگرم از چسـب پرسـلان آژند براى پوشـش یک متر مربع مورد نیاز است.

 

نگهداری
 

کیسه هاى حاوى چسب دور از باران و تابش مستقیم آفتاب و در شرایط خشک نگهدارى شود.

« مدت زمان مصرف این محصول یک سال مى باشد»