چسب پرسلان مسترفیکس 7005

MasterFix 7005   

 چسـب کاشـى و سـرامیک آژنـد بـا همـکارى شـرکت هاي EIRICH و HAVER آلمان و تحت لیسانس این شـرکت ها، بر اساس استاندارد هاى اروپا و با مقاومت چسبندگي و کیفیت و یکنواختى بسیار بالا تولید می شود.

موارد مصرف

ایـن محصـول جهـت اسـتفاده بـر روى کـف و دیـوار داخـل و خـارج سـاختمان، محیط هـاى مرطـوب و سـرویس هاى بهداشــتى و همچنیــن بــراى اســتفاده در کــف مــکان هــاى پــر تــردد و سیســتم هاى گرمایــش از کــف مناســب مــى باشــد. مقاومــت چســبندگى بــالا، ســهولت در اجــراى کار، مقــاوم در برابــر تنش هــاى دمایــى، رطوبــت و یخ زدگــى و مقاومــت در برابــر لغــزش از ویژگى هــاى بــارز ایــن محصــول اســت. چســب کاشــى پرســلان آژنــد قابلیــت نصــب کاشى بر روى کاشى را نیز دارا مى باشد.


آماده سازی بستر

سـطح زیـر کار بایسـتى شـاقول، محکـم و عـارى از هـر گونـه چربـى و آلودگـى و نقـاط سسـت باشـد تـا امـکان نصـب کاشى و سرامیک با استفاده از یک لایه نازك چسب فراهم شود.


طریقه مصرف

بـه ازاى هـر پاکت 20 کیلوگرمى چسـب کاشـى سـرامیک پرسـلان آژند حـدود 5/5 لیتر آب مـورد نیاز مى باشـد. ابتدا این میـزان آب را در ظـرف ریختـه و بعـد بـه تدریـج چسـب پرسـلان آژنـد را اضافـه نماییـد و عمـل اختـلاط را بـا اسـتفاده از یــک همــزن انجــام دهیــد. بعــد از مخلــوط شــدن اولیــه حــدود 5 دقیقــه منتظــر بمانیــد و مجــدداً مخلــوط را بـه مـدت 15 ثانیـه بـه هـم بزنیـد آن گاه بهتر اسـت ملات آماده شـده را هم بر روى سـطح بسـتر و هم سـطح پشـت کاشـى پرسـلان پخـش نمـوده و سـپس بـا کمـک مالـه دندانــه دار مناســب، ضخامــت مـلات بــر روى سـطح بسـتر تنظیـم کنیـد و کاشـى پرسـلان یـا سـنگ مـورد نظـر را درجـاى خـود ویبـره و نصـب نماییـد (بـراى دریافـت اطلاعـات فنــى از انتخــاب مالــه مناســب بــه ســایت شــرکت نیــک آژنــد مراجعــه فرماییــد). زمــان کارپذیــرى چســب کاشــى و ســرامیک پرســلان آژندحــدود 2 ســاعت بعــد از اختــلاط و مــدت زمــان اجــرا بعــد از پخـش مـلات در شـرایط عادى محیطى حدود 30 دقیقه مى باشـد. محدوده دمایى براى اسـتفاده ایـن محصول 5~ +35 + درجـه سـانتیگراد مى باشـد. توجـه داشـته باشـید 24 سـاعت پـس از نصب کاشـى و سـرامیک مى تـوان روى آن راه رفت یا تحت فشار قرار داد. همچنین دیوار و کف 24 تا 48 ساعت پس از اجرا قابلیت بندکشى را دارند.


میزان مصرف

بسـته به نوع سـطح بسـترکار و میزان هموار بودن آن، حداقل 6 کیلوگرم از چسـب پرسـلان آژند براى پوشـش یک متر مربع مورد نیاز است.


نگهداری

کیسه هاى حاوى چسب دور از باران و تابش مستقیم آفتاب و در شرایط خشک نگهدارى شود.

« مدت زمان مصرف این محصول یک سال مى باشد»