چسب اسلب مسترفیکس 8005

MasterFix 8005   

 چسـب کاشـى و سـرامیک آژنـد بـا همـکارى شـرکت هاي EIRICH و HAVER آلمان و تحت لیسانس این شـرکت ها، بر اساس استاندارد هاى اروپا و با مقاومت چسبندگي و کیفیت و یکنواختى بسیار بالا تولید می شود.

موارد مصرف
 

ایـن محصـول بـراى نصب کاشی و سرامیک سـایز بـزرگ (اسـلب) و سنگ در نماي ديوار و کف محیـط داخـل و خـارج ساختمان کاربرد دارد. بـه دلیـل انعطاف پذيري بـالاى چسب کاشی و سرامیک اسلب آژند در مکان هـاى بــا رطوبــت بالا ماننــد اســتخر، ســونا، ســرویس هاى بهداشــتى و حمــام نیــز قابــل اســتفاده مى باشــد. مقاومت چسبندگي بسـیار بـالا، سهولت در اجرای کار، کارپذیـرى بـالا، مقاومـت در برابـر تنـش هـاى دمایـى، رطوبـت و یـخزدگــى و مقاومت در برابر لغزش از ویژگی های بارز ایــن محصــول اســت. چسب کاشی اسلب آژند قابلیت نصب کاشی بر روى کاشى را نیز دارا مى باشد.


آماده سازی بستر
 

سـطح زیـر کار بایستی شـاقول، محکـم و عـارى از هـر گونـه چربـى و آلودگـى و نقـاط سسـت باشـد تـا امـکان نصـب کاشى و سرامیک با استفاده از یک لایه نازك چسب فراهم شود.


طریقه مصرف
 

به ازاى هر پاکت 20 کیلوگرمى چسـب کاشـى سـرامیک اسـلب آژند حدود 5/5 لیتر آب مورد نیاز اسـت. ابتدا این میزان آب را در ظـرف ریختـه و بعـد بـه تدریـج چسـب کاشـى اسـلب آژنـد را اضافـه نماییـد و عمـل اختـلاط را بـا اسـتفاده از یــک همــزن انجــام دهیــد. بعــد از مخلــوط شــدن اولیــه حــدود 5 دقیقــه منتظــر بمانیــد و مجــدداً مخلــوط را بـه مـدت 15 ثانیـه بـه هـم بزنیـد آن گاه مـلات آمـاده شـده را هـم بـر روى سـطح بسـتر و هم سـطح پشـت کاشـى اسـلب پخـش نمـوده و سـپس بـا کمـک مالـه دندانـه دار مناسـب، ضخامـت مـلات بـر روى سـطح بسـتر تنظیـم کنیـد و کاشـى یـا سـنگ اسـلب مـورد نظـر را درجـاى خـود ویبـره و نصـب نماییـد (بـراى دریافـت اطلاعـات فنـى از انتخـاب مالـه مناسـب بـه سـایت شـرکت نیـک آژنـد مراجعـه فرماییـد). زمـان کارپذیـرى چسـب کاشـى و سـرامیک اسـلب آژنـد حــدود 2 ســاعت بعـد از اختــلاط و مــدت زمــان اجــرا بعــد از پخــش مــلات در شــرایط عــادى محیطــى بیشــتر از 30 دقیقــه مى باشــد. محــدوده دمایــى بــراى اســتفاده ایــن محصـول 5~ +35 +درجه سـانتیگراد مى باشـد. توجه داشـته باشـید 24 سـاعت پس از نصب کاشـى و سـرامیک مى توان روى آن راه رفت یا تحت فشار قرار داد. همچنین دیوار و کف 24 تا 48 ساعت پس از اجرا قابلیت بندکشى را دارند.


میزان مصرف
 
بسـته به نوع سـطح بسـتر کار و میزان هموار بودن آن و سـایز اسـلب، حداقل 7 کیلوگرم از چسـب کاشـى و سـرامیک اسلب آژند براى پوشش یک متر مربع مورد نیاز است.
 
نگهداری
 
 کیسه هاى حاوى چسب دور از باران و تابش مستقیم آفتاب و در شرایط خشک نگهدارى شود.
 

« مدت زمان مصرف این محصول یک سال مى باشد»